top of page

HOE COOPERATIELID WORDEN ?

​De waarde van een aandeel bedraagt 500 euro. U kunt één of meerdere aandelen aanschaffen.

 

Om op het kapitaal in te schrijven :

- Stort het gewenste bedrag op de bankrekening BE14 5230 4883 0683 (Bank Triodos) ten name van “Vin du Pays de Herve” en vul het formulier in via de knop hieronder :

- De Raad van Bestuur zal uw deelname valideren en U zal per post een (officieel en genummerd) uittreksel van het register van de coöperatieleden ontvangen.

 

Openbare aanbiedingen van aandelen van goedgekeurde coöperatieve vennootschappen zijn – onder bepaalde voorwaarden - vrijgesteld van de verplichting om een prospectus te publiceren. De coöperatie Vin du Pays de Herve voldoet aan deze voorwaarden.

WAAROM COOPERATIELID WORDEN ?​

In de coöperatie Vin du Pays de Herve investeren is een manier om aan uw geld zin te geven. Het is bijna onmogelijk te weten wat uw bank met uw spaargeld doet : is het dan niet beter om uw geld te gebruiken voor het financieren van lokale en concrete projecten, in overeenstemming met uw overtuigingen ?
 

Wat stellen wij U voor ? 

- aan dit avontuur deel te nemen : de creatie van een nieuw product en een nieuwe aantrekkingskracht voor onze regio.
- niet alleen aan de Algemene Vergaderingen deel te nemen, maar ook aan opleidingen, proeverijen, ontmoetingen en andere evenementen die door de Coöperatie zullen worden georganiseerd

- onze bekwaamheid aan te tonen : een kwaliteitswijn te produceren waar we fier op zullen zijn

- een (klein) deel van uw spaargeld in een sociaal en milieuvriendelijk project te investeren. Uw spaargeld wordt in aarde, wijngaarden en gereedschappen geïnvesteerd. Uw spaargeld kunt U zien en aanraken.

- bij te dragen aan de sociale economie van uw regio.

- met ons (zonder verplichting) te komen oogsten en onze wijngaarden te onderhouden.

- een bevoorrechte toegang tot de wijnen van het Land van Herve te hebben. Als coöperatielid ontvangt u 10% korting op al uw aankopen.

De coöperatie van het Land van Herve is transparant : we willen “met open boeken” werken zodat U altijd weet wat wij met uw geld doen.

​Dit is een gelegenheid voor U om een ACTIEVE ROL te spelen, om aan een project deel te nemen waarvoor U onze eerste klant en uitstekende ambassadeur zal zijn.

 

WAT IS HET TOTAAL BEDRAG VAN DE AANBIEDING ?​

​De aanbieding bedraagt een miljoen euro, teneinde 10 hectare wijngaarden te bereiken zoals het in het financieel plan is voorzien. Dit zal veel tijd in beslag nemen en we zullen in verschillende fasen werken.

 

WAT IS HET LABEL FINANCITE & FAIRFIN ?

​De aandelen van Vin du Pays de Herve hebben het label Financité & FairFin gekregen. Het Financité netwerk (www.financite.be) is een beweging die dagelijks werkt om van de financiële wereld een echte factor van positieve verandering te maken, met respect voor de mensen en hun omgeving.

 Hiervoor hebben ze het label van solidaire financiering Financité & FairFin ontwikkeld, met een dubbele doelstelling :

1.   ​Ze willen in het gamma van financiële producten, de producten op de voorgrond plaatsen die naar een betere sociale samenhang streven door het financieren – dank zij solidariteit – van activiteiten van de sociale economie. En dit in totale transparantie ten opzichte van de inschrijvers.

2.   Ze willen de burgers verzekeren dat hun geld echt aan het financieren van activiteiten van sociaal en/of ecologisch nut zal bijdragen, zoals de toegang tot werkgelegenheid en huisvesting voor mensen in moeilijkheden, de steun voor biologische landbouw en hernieuwbare energiebronnen of voor het ondernemerschap in ontwikkelingslanden.

 

De gelabelde producten steunen het financieren van projecten en ondernemingen die een toegevoegde waarde voor de mensen, de cultuur en/of de omgeving hebben. 

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN HET AANKOPEN VAN EEN AANDEEL ?

Aandelen aankopen betekent mede-eigenaar van de coöperatie worden. Dit betekent aan de beslissingen - via uw deelname aan de algemene vergaderingen - deel te kunnen nemen die de toekomst van de coöperatie zullen beïnvloeden.

 

Uw nabijheid tot de coöperatie zal het mogelijk maken om permanent op de hoogte van haar activiteiten te zijn, en U zal in prioriteit voor de verschillende evenementen worden uitgenodigd. U zal ook meer betrokken kunnen zijn in de werking van de coöperatie door aan de verschillende activiteiten deel te nemen. Elk jaar willen we u voor een wijnproeverij uitnodigen om u het wijnbereidingsproces te laten ontdekken.

Ten slotte zal U van een bevoorrechte toegang tot onze wijnproductie genieten, evenals van een korting op hun prijs. Wanneer de coöperatie winst zal boeken, zal U bovendien een deel van de winst (dividenden) kunnen ontvangen.

HET FINANCIELE RISICO IS BEPERKT TOT DE BEDRAGEN VAN DE DOOR U INGESCHREVEN AANDELEN.

ZAL IK EEN AANDEEL OP PAPIER ONTVANGEN ?

​Neen. De wet voorziet dat de aandelen in een register worden bijgehouden : dit mag elektronisch gebeuren. Toch zal U een uitreksel van het register van de coöperatieleden ontvangen, maar het rechtsgeldige register is wel degelijk het register dat op de sociale zetel van de coöperatie wordt bijgehouden.


HOE KAN IK MIJN AANDELEN DOORVERKOPEN ?


U kunt uw aandelen aan de coöperatie doorverkopen (we spreken dan van een terugbetaling) of aan een ander coöperatielid.

 

Indien het gaat om een terugbetaling door de coöperatie, worden de voorschriften inzake aflossing in artikel 17 van de statuten beschreven. Uw aandeel zal binnen maximaal een jaar worden terugbetaald. In het bijzonder geval waar wij een aantal terugbetalingsaanvragen tegelijkertijd ontvangen die meer dan 10% van het totale kapitaal van de onderneming bedragen, wordt in de statuten een periode van één extra jaar voorzien om deze aandelen terug te betalen. Deze situatie is zeer onwaarschijnlijk. De aflossingswaarde zal op het einde van het boekjaar worden berekend waarin U de terugbetaling hebt gevraagd.

 

In tegenstelling tot het doorverkopen van klassieke aandelen waarvan de waarde in functie van vraag en aanbod wordt bepaald, variëert de waarde van de terugbetaling enkel in functie van de winsten of verliezen die de coöperatie heeft geboekt. Het is op het einde van het boekjaar dat de reële waarde van een aandeel op basis van de balans van de onderneming zal kunnen worden berekend.

U kan uw aandeel ook op ieder moment aan een ander coöperatielid doorverkopen, tegen een samen afgesproken prijs. Deze verkoop moet dan aan de coöperatie worden doorgegeven die hem in het register van de coöperatieleden zal bijhouden.

 

Het is a priori niet voorzien om een aandeel door te verkopen aan een persoon die geen coöperatielid is, want deze persoon moet eerst door de raad van bestuur als lid worden aanvaard.

WIE MAG EEN AANDEEL IN DE COOPERATIE AANSCHAFFEN  ?

​Om een aandeel aan te kopen voorzien de statuten van de coöperatie dat een persoon, vereniging of onderneming de toestemming van de raad van bestuur moet verkrijgen. De bedoeling is te beletten dat aandelen door mensen worden aangeschaft die te ver staan van de waarden van de onderneming. Aangezien dit scenario in de praktijk uiterst zeldzaam zou moeten zijn, volstaat het dat de kandidaat het bedrag van het aandeel op de bankrekening van de coöperatie stort, en de raad van bestuur zal hem in principe systematisch als nieuw lid aanvaarden.


KAN IK EEN AANDEEL TEN NAME VAN MEERDERE PERSONEN NEMEN ?


Neen, elk aandeel moet nominatief zijn. Slechts één persoon, een natuurlijke persoon (vrouw of man) of een rechtspersoon (VZW, bedrijven, ...) moet er houder van zijn. In geval van twijfel (bijvoorbeeld het overlijden van een coöperatielid met meerdere erfgenamen) worden de rechten verbonden aan een aandeel opgeschort, totdat het probleem opgelost is.


KAN IK AANDELEN VOOR MIJN KINDEREN OF KLEINKINDEREN NEMEN ?

Ja, de kinderen, zelfs als ze minderjarig zijn, kunnen aandelen bezitten. Om hun recht echter uit te oefenen (aankopen, doorverkopen van aandeel, winst nemen, stemmen in de algemene vergadering) moeten zij door een van hun ouders worden vertegenwoordigd. Als ze 18 zijn worden ze dan eigenaar van hun aandelen en doen ze ermee wat ze willen.
 

EN IN GEVAL VAN OVERLIJDEN ?


​In geval van overlijden van een natuurlijke persoon die aandelen bezit bepalen de statuten in artikel 9 dat zijn aandelen zonder toestemming aan zijn wettige of testamentaire erfgenamen zullen worden overgedragen. Indien de aandelen belast met vruchtgebruik zijn voorziet Artikel 8 dat de eigenaar van het vruchtgebruik er de rechten op uitoefent, tenzij de blote eigenaar zich ertegen verzet : in dit geval zal de uitoefening van de aangehechte rechten worden opgeschort totdat één persoon als eigenaar ten opzichte van de onderneming is aangewezen.


WAT ZIJN DE ORGANEN VAN DE ONDERNEMING ?

(algemene vergadering en raad van bestuur)

Het zijn de statuten die de verhoudingen binnen de onderneming bepalen en organiseren.

 

De raad van bestuur bestaat uit bestuurders die voor een periode van 4 jaar worden benoemd. Een raad van bestuur is verantwoordelijk voor het toepassen van de richtlijnen die door de algemene vergadering zijn vastgesteld. Hij komt ongeveer één keer per maand bijeen en is verantwoordelijk voor het beheer van de onderneming. Mandaten in de raad van bestuur zijn gratis. Stemmen in de raad van bestuur gebeurt bij gewone meerderheid. De raad van bestuur heeft het dagelijks bestuur van de onderneming en haar vertegenwoordiging aan een afgevaardigd bestuurder overgedragen. Deze persoon houdt toezicht op het werk van de werknemers.

De algemene vergadering bestaat uit alle leden. Ze stemt over de richtlijnen van de onderneming. Ze benoemt de bestuurders. Ze keurt de jaarrekeningen goed en ontlast de bestuurders van hun beheer voor het afgesloten jaar. De algemene vergadering kan de statuten en de maatschappelijke zetel van de onderneming wijzigen. Uitnodigingen voor de algemene vergadering worden per post of e-mail gedaan. Ten minste één algemene vergadering vindt elk jaar plaats.

Bij de algemene vergadering heeft iedereen zoveel stemmen als aandelen. We hebben echter een mechanisme voorzien om het stemrecht te beperken : elk lid mag niet meer stemmen bezitten dan 10% van het totaal aantal stemmen van de algemene vergadering (aanwezige of vertegenwoordigde personen). Deze beperking daalt zelfs tot 5% indien een personeelslid coöperatielid is geworden. Bovendien moet voor bepaalde stemmingen de meerderheid van de garante coöperatieleden over het voorstel stemmen, anders wordt het niet aangenomen.

 

WAT IS EEN GARANTE COOPERATIELID ?

Het garante coöperatielid is in zekere zin verantwoordelijk voor het respecteren van de waarden van de coöperatie. Daarom is in de statuten bepaald dat voor sommige beslissingen van de algemene vergadering (zoals bijvoorbeeld een wijziging van de statuten), naast een meerderheid van alle coöperatieleden, ook een meerderheid van de stemmen van de garante coöperatoren vereist is. Om een garant coöperatielid te worden is een stemming in een algemene vergadering noodzakelijk. Deze stemming moet, naast een meerderheid van alle coöperatieleden, ook een meerderheid van de stemmen van de garante coöperatieleden hebben. Tenslotte wordt in de statuten bepaald dat de raad van bestuur voornamelijk uit garante coöperatieleden bestaat.


 

MAG IK MIJN GARANTE AANDELEN AAN EEN NIET GARANT COOPERATIELID DOORVERKOPEN ?


In principe zullen deze aandelen eerst aan ander garant coöperatielid worden aangeboden. Als er geen voorstel is, zullen deze aandelen in gewone aandelen worden geconverteerd en overdraagbaar zijn aan een gewoon coöperatielid of een externe persoon na goedkeuring door de raad van bestuur. Als deze persoon een garant coöperatielid wil worden, zal het in een algemene vergadering moeten worden gestemd.

 

WANNEER KAN IK DIVIDENDEN KRIJGEN ? 

Wanneer de coöperatie haar eerste winst boekt, en vanaf het moment dat de aandelen naar hun oorspronkelijke waarde zijn teruggekeerd, zal het mogelijk zijn om winsten aan de coöperatieleden in de vorm van dividenden te verdelen.

Het is de algemene vergadering van de coöperatieleden die over de winstverdeling zal beslissen. Een deel ervan moet aan een wettelijke reserve worden toegekend. Vervolgens zal worden voorgesteld om ze toe te kennen aan de doelstellingen van de coöperatie. Eindelijk zal het mogelijk zijn om het resterende bedrag aan de coöperatieleden te verdelen.


IS UW PROSPECTUS DOOR DE FSMA GOEDGEKEURD ?

​Het lanceren van een openbare aanbieding vereist doorgaans de publicatie van een prospectus die door de autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) moet worden goedgekeurd. Deze procedure is lang, kostbaar en omslachtig. Onze coöperatie is echter door de Nationale Raad voor de Coöperatie goedgekeurd (een goedkeuring die het respect voor het coöperatieve ideaal van de onderneming nakijkt en persoonlijk door de minister van Economie wordt toegekend) : de openbare aanbieding kan daarom zonder deze goedkeuring worden gedaan.

 

KAN IK VAN DE TAX SHELTER VOOR STARTENDE KMO’S PROFITEREN ?

​Neen. De coöperatie heeft 250.000 euro kapitaal overschreden.

 

BELANGRIJKE HERINNERING​

Elke belegging brengt een risico met zich mee, met name het geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde bedrag. Het aangeboden instrument is een aandeel.

Het lijkt ons verstandig om alleen bedragen te investeren die voor u gematigd en redelijk zijn, in functie van uw persoonlijke situatie.


TOEPASSELIJK RECHT

​Deze transactie wordt door Belgisch recht beheerst. Het moet worden toegepast en geïnterpreteerd in overeenstemming met dit recht.

 

​BEROEPSMOGELIJKHEID

In geval van klachten kunt u contact opnemen met Vin du Pays de Herve SCRLFS, 11 Sur le Try - 4650 HERVE

Indien nodig kunt U ook contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 Box 2, 1000 BRUSSEL (www.ombudsfin.be).

bottom of page