top of page

Doelgroep

 

Net zoals voor « Vin de Liège » en laten we hopen met hetzelfde succesverhaal (omdat ze regelmatig onvoldoende voorraad hebben), mikken we op de plaatselijke markt. Belgen zijn grote wijnverbruikers en importeren ook veel wijn. Wij zijn van mening dat onze afzet er (heel lichtjes) zal toe bijdragen om de import te doen dalen  (hetzij het totale verbruik sneller stijgt dan de productie).

Rekening houdend met de belangrijke wijnimport in België, gaan wij ervan uit dat de nationale aanvraag  reeds (en ook in de toekomst) deze nationale productiestijging opneemt.

De verkoopsprijzen zullen afhankelijk zijn van de kwaliteit van de producten en de korte kringlopen maken het mogelijk om de winstmarge van vele tussenhandelaren te vermijden.

Het economisch model is duurzaam en de rentabiliteit is gegarandeerd na enkele jaren (de tijd om te planten en dat de wijnstokken druiven beginnen te maken).

Filosofie van de onderneming

De volgende waarden werden door de Raad van Bestuur besproken en goedgekeurd :

 • EERBIED voor de omgeving en van de mensen

 • Alle acteurs op één en dezelfde lijn met HET OOG OP DE LANGE TERMIJN

 • Producten (en productie) van HOGE KWALITEIT

 • VERTROUWEN (door doorzichtigheid en verspreiding van de informatie)

 • DE STREEK aan het daglicht brengen

 

Eerst en vooral de productie van een KWALITEITSPRODUCT. Daarna, een nauwgezet respect voor de OMGEVING : we tenderen naar "bio" landbouw omdat we wensen de lucht, onze bodem, ons grondwater  en onze planeet in zijn geheel te beschermen.

Respect ook voor ALLE DEELNEMENDE PARTIJEN om een vlekkeloze ethiek en langdurig vertrouwen te garanderen.

 

Concurrentie

 

België heeft een lange wijntraditie. Een veel rijkere geschiedenis dan wij meestal denken. Er bestaan trouwens meerdere historische studies m.b.t. de wijnbouwerij in België waaronder de studie van Joseph HALKIN in 1895, één van de meest bekende.

Websites zoals www.vignes.be omschrijven het belgisch wijnverleden.

In België was de wijnbouwerij tussen de 9de en 17de eeuw verspreid, daarna volgde een stevige achteruitgang.  Sedert enkele decennia is de wijnbouwerij terug op gang gekomen, eerst dankzij talrijke amateur-wijnbouwers en onlangs dankzij ook aan de oprichting van enkele beroepswijnbouwerijen.

Het aantal met wijnstokken beplante hectares blijft voortdurend groeien, er zit voorloopig nog geen einde aan deze groei. Er is momenteel veel belangstelling voor dit soort producten en voor deze landbouw.

Vandaag bestaan 4 gecontroleerde benamingen in Wallonië naast elkaar :

 • Côte de Sambre et Meuse,

 • Vin de pays des jardins de Wallonie,

 • Crémant de Wallonie en

 • Vin mousseux de qualité de Wallonie.

België telt reeds talrijke wijnbouwerijen. De provincie Luik telde er 19 stuks in haar document "La Route du Vin".

Sindsdien is de lijst nog langer geworden aangezien de website van de provincie Luik (link hieronder) nu 23 wijnbouwerijen in de provincie vermeld.

http://www.liegetourisme.be/fr/savourer/4-routes-des-saveurs/route-du-vin/producteurs-vins.html

 

Op de schaal van Wallonië, en rekening houdend met de gegevens uit de website van de vereniging van de waalse wijnbouwers (www.vigneronsdewallonie.be), blijkt dat er 32 leden zijn aangesloten.

Wij hebben een onderzoek gedaan m.b.t. de wijnverkoopsprijzen in vergelijking met deze van de bedrijven die met onze grootte vergelijkbaar zijn.  Wij zullen ons licht onder het gemiddelde positioneren. Het overzicht is op aanvraag verkrijgbaar.

​​​

Vin de Liège   : het voorbeeld dat wij wensen te volgen.

Met meer dan 16 ha wijnstokken hoort  Vin de Liège tot één van de grootste wijnbouwerijen van Wallonië. Deze coöperatie telt meer dan 2 000 aandeelhouders en de snelheid van het bereiken van de laatste kapitaalverhoging is het bewijs van hun beroepsvaardigheid en de ondersteuning van de aandeelhouders.

Veel aandeelhouders van Vin de Liège zijn natuurlijk ook lid van Vin du Pays de Herve geworden.  Op 8 februari 2018, heeft Vin de Liège haar aandeelhouders via een bericht duidelijk gemaakt welke de verhoudingen tussen de 2 coöperaties zijn. Dit bericht  (nog steeds aanwezig op hun website onder  "aandeelhouders") heeft voor een goede vijftiental ondersteunende commentaren gezorgd zoals voor een aantal nieuwe leden.

 

www.vindeliege.be

Een coöperatie met sociaal oogmerk

 

Voor het Land van Herve is het een nieuw patrimonium en wij hebben ervoor gekozen dat het een collectief patrimonium zou worden, een grondgebonden patrimonium dat niet uitbesteed kan worden. Na de kaas van Herve, de stroop, het bier of cider kan het Land van Herve nu ook wijn op zijn tafel aanbieden. In het land van Herve, en in deze sector, bestonden enkel individuele intiatieven, maar nog geen collectieve intiatieven.

Onze coöperatie heeft als filosofie in haar statuten het verdelen van de informatie en van het vermogen opgenomen.  Hiervan zal de gemeenschap profijt van hebben. Zodra zij klaar zal zijn voor het aanwerven en opleiden van medewerkers, zullen wij met de OCMW's contact opnemen en vragen of zij mensen hebben die in de werkende maatschappij geïntegreerd moeten worden  (hoofdstuk 60). Wij willen een actieve rol spelen in de informatie uitwisseling binnen de waalse wijnbouwersvereniging.

Deze nieuwe activiteit past de principes van een duurzaame ontwikkeling toe (afvalbeheer, geen vervuiling, respect voor de omgeving, ...). Wij werken enkel met door de biologische landbouw erkende producten.

Wij willen de sociale economie promoten door projecten, uitwisselingen of sociale, economische, culturele, omgevingsnetwerken, professionele integratie of permanente opleiding te ondersteunen (of soms te initiëren).  Wij ondersteunen b.v. in samenwerking met de coöperatieve  « Les Compagnons de la Terre »,  een project dat door het waals gewest werd gelanceerd en waarvoor het SUSA (een in autisme gespecialiseerde afdeling van de universiteit – www.susa.be) gekandideerd heeft.

Om de doorzichtigheid, maar ook de samenwerking en het eigendomsgevoel van haar leden te verhogen heeft  Vin du Pays de Herve 4 werkgroepen opgericht die regelmatig bijeenkomen : wijnstokken,  wijnpakhuis, financiën en communicatie.

De wijnkelder

 

Voor de bouw van de wijnkelder werken we samen met een gespecialiseerde consultent :  Eric Moreau (bedrijf PEIC met zetel in Bieujac, naast Bordeaux).

Mijnheer Moreau is een in oenoloog, hij volgde een opleiding in Reims. Sedert 20 jaar ontwikkeld hij volledige installaties in de wijn- en voedselsector. Hij heeft eerder al met voldoening voor verschillende belgische klanten gewerkt :

 • Vin de Liège

 • Domaine W (te Saintes)

 • Domaine du Rieu Amant (Saint – Ghislain)

 • Domaine Pierre Dohy (Marche – les-Dames)

 • Domaine Balduick (Glabais)

 

Zijn opdracht is naar oplossingen  zoeken,  die ertoe bijdragen de productievestiging te optimaliseren met als doel de beste kwaliteit en organisatie voor :

 - rode wijn, witte wijn, champagne methode,

 - ontvangst van de wijnoogst,

 - tanks,

 - flessenopslag,

 - de kledij,

 - het afvullen van de flessen,

 - beroering

 - de ontgisting,

 - loods en wijnkelder,

 - sociale ruitmtes,

 - klanten ontvangst,

 - integratie in de vestiging, …

 

Hij zal samen met ons een masterplan ontwikkelen waaronder het lastenboek en de geschikte grootte van het project zodat de eerste voorstellen gemaakt kunnen worden. Deze gegevens zullen het uitgangspunt zijn voor het opmaken van begrotingsschattingen om een eerste keuze te maken m.b.t.:

 • de technische keuze,

 • de financiële haalbaarheid rekening houdend met het becijferd project,

 • de omvang van het project,

 • het type van de realisatie.

Het gekozen voorstel zal gedetailleerd zijn :

 • de plannen

  • gedetailleerd met een planschaal van 1:100,

  • plan met alle aanzichten

 • voorziene begroting

 • verwachte planning projectontwikkeling en fasering van de werkzaamheden.

Uit zijn ervaring vernemen we al indicatieve prijzen voor de bouw van een wijnkelder voor een tiental hectare wijnstokken. Er zou ten minste een wijnkelder van 500 m2 tegen 1 000 euros/m2 gebouwd moeten worden met inrichtingen voor  ongeveer 300 000 euros. Zo bereiken we een budget van 800 000 euros. Afhankelijk van de bodemtype en van onze behoeftes, zou de bovenste kant 700 m2 tegen 1500 euros/m2 kunnen bereiken. Met dezelfde inrichting komen we aan een budget van 1 050 000 euros.

Wij denken dat een project van 1 000 000 euros een correcte inschatting is.

Wij hebben ook een gedetailleerde zicht op de investeringen die door Vin de Liège ondernomen zijn. Ze hebben in 2018 (vier jaar na de bouw van de wijnkelder), één miljoen euros overschreden. Wij zullen bescheiden beginnen en zullen onze investeringen op onze middelen aanpassen.

Gebruikte uitgangspunten voor het financiële plan :

Dit plan is realistisch en voor sommige punten conservatief. Laten we beginnen met de opbrengst per ha : de meeste wijndomeinen van België tellen ongeveer  5 000 wijnstokken/ha. Deze dichtheid van beplanting bepaalt een opbrengst van ongeveer  50 hectoliter/ha.

Dit is een gemengde benadering tussen een "grondgebonden" benadering en een "productie" benadering (zoals beschreven door ROUZET en SEGUIN in zijn boek « Management de l’entreprise vitivinicole – Pratiques et outils » (2004), p 192-193). De grondgebonden benadering gaat ervan uit dat op bepaalde levende en natuurlijke bodems (« les grands terroirs »),een bijzonder getypeerde en geconcentreerde druif kan geproduceerd worden tegen een laag rendement per wijnstok. De grondgebonden benadering betekent dus een rendement per wijnstok van 0,3 liter, met een dichtheid van 10 000 stokken/ha en een opbrengst van 30 hectoliter/ha.

De productie benadering bekijkt het wijnpotentiëel als een "vaardigheid een regelmatige hoeveelheid natuurlijke kwaliteitsdruiven te kunnen produceren".  Hier gaat men van een opbrengst van 4 liter/stok uit, met een dichtheid van 3 000 stokken/ha en een rendement van 120 hectoliter/ha. Wij kiezen voor een "gemengde benadering" die overeenkomt met een rendement van 1 liter/stok, met een dichtheid van 5 000 stokken/ha en een rendement van 50 hectoliter/ha.

Aangezien de jonge leeftijd van onze wijnstokken, mikken we op een rendement van 40 hectoliter/ha. Wij hopen in de toekomst richting 50 hectoliter/ha te groeien.

Wij hebben vanzelfsprekend geen productie gedurende de eerste 2 jaren en 50% productie in jaar 3 in aanmerking genomen.  (oogst van 50 % in september 2020). De in 2020 geoogste druif zal in 2021 te koop zijn.

Rekening houdend met de weersomstandigheden en om voldoende conservatief in dit plan te zijn, hebben we op een beperkt rendement van 70% tijdens de acht jaren gerekend. Wij kunnen ons in dit plan een productieverlies van 30% voorstellen (laatijdige vorst, droogte,....).  Blijven wij boven deze voorzoorgmarge, wordt dit een bijkomende winst voor onze coöperatieve.

Ondanks het brede toekomstige wijngamma (meerdere wijnen in meerdere categoriën), concentreren wij ons in dit businessplan op 3 categoriëen : mousserende wijn, witte- en rode wijn. Hierna zijn de productiepercentages voor de 3 categoriëen opgenomen :

 • mousserende wijn : 20%

 • witte wijn : 60%

 • rode wijn : 20%

 

Wij zijn ervan uitgegaan dat het eerste verkoopsjaar van rode wijn, een verkoopsjaar van rosé zal zijn. Uiteraard,  als de rijpheid van de rode druiven niet bereikt is, zowel in zijn pulp als in zijn schil is het onmogelijk de schil te lang met de pulp te laten, dat geeft een rosé wijn.

Wij denken dat de Coöperatieve in de toekomst huurgeld zal ontvangen voor het verhuren voor evenementen van de wijnkelder. Hier hebben wij geen rekening mee gehouden in deze berekeningen.

Uiteindelijk ziet U een omzet vanaf het eerste jaar. Het betreft de aanrekening van de kosten van onze wijnboer aan  Château de Berlieren voor het onderhoud van hun wijnstokken. Sommige eigenaren wensen ons te begeleiden in onze gang (en hun eigen kleine wijngaard ontwikkelen). Omdat we denken dat we nooit concurrent van elkaar zullen worden, en net zoals Vin de Liège het met ons doet, hebben wij besloten deze plaatselijke initiatieven te ondersteunen.

Het is zeer waarschijnlijk dat wij niet met 10 ha wijnstokken stoppen. De oorspronkelijke grootte van de wijnkelder zal  voor een productie van 10 ha gebouwd worden, maar we voorzien mogelijke uitbreidingen van deze wijnkelder.

Tenslotte, als bijkomende voorzorg, om een heel slechte oogst te kunnen overbruggen (waarvan de gevolgen ten bedrage van ongeveer 100 000 euros ingeschat worden), hebben wij in deze businessplan voorzien altijd over meer dan 100 000 euros liquiditeit te beschikken.

Dankzij deze maatregel kunnen we een " crash test " met één jaar helemaal zonder  oogst te overbruggen, en dit met een onderwaardering van het rendement van 50 tot 40 hl/ha en met een schatting van een effectieve productie van 70 % tijdens de acht bestudeerde jaren.

Wenst U een afschrift van dit businessplan (bevat meer details), kan U ons contacteren en ons uw email adres mededelen.

Het label Financité & FairFin werd aan de aandelen van Vin du Pays de Herve toegekend.

WETTELIJKE MELDINGEN

Bij elke investering hoort een bepaald risico, zoals gedeeltelijk of totaal verlies van het geïnvesteerd bedrag. Het aangeboden werktuig is een aandeel.

Eventueel bezwaar kan ingediend worden bij

Vin du Pays de Herve SCRLFS,

11 Sur le Try

4650 HERVE

Bent U nog ontevreden, kan U contact opnemen met de Ombudsman voor financiële conflicten,  North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, 8 bte 2 te 1000 BRUSSEL (www.ombudsfin.be)

bottom of page